Wat is een administratieve lus?

Wat is een administratieve lus?

De administratieve lus vermijdt de indiening van een volledig nieuwe aanvraag omwille van procedurefouten (bv. wettelijk vereist advies werd niet gevraagd). Door toepassing van de administratieve lus is het organiseren van een nieuw openbaar onderzoek en het opvragen van ontbrekende adviezen (incl.

Hoe lang duurt goedkeuring omgevingsvergunning?

Voor eenvoudige bouw- of milieuprojecten krijg je binnen de 60 dagen een antwoord. Als die ‘vereenvoudigde procedure’ niet kan, bijvoorbeeld omdat er een openbaar onderzoek of milieueffectenrapport nodig is, dan geldt de gewone procedure. In dat geval bedraagt de beslissingstermijn tussen de 105 en 120 dagen.

Hoe lang moet je wachten op een bouwvergunning?

De bouwaanvraag indienen De gemeente start na je indiening eerst met een openbaar onderzoek, dat duurt 30 dagen. Op dat moment wordt je dossier al dan niet volledig verklaard. Maar dan is de uiteindelijke beslissing nog niet bekend. Die beslissing wordt dan binnen een periode van 105 tot 120 dagen genomen.

Wat is een voorwaardelijke omgevingsvergunning?

Eens verleend kan de omgevingsvergunning voor een project in bepaalde gevallen aangepast worden. Zo kan een exploitant van een ingedeelde inrichting of activiteit de toelating vragen om het voorwerp van de omgevingsvergunning te veranderen of verzoeken de milieuvoorwaarden bij te stellen.

Wat is uiterste Beslissingsdatum EA?

Het schepencollege neemt een beslissing Binnen 105 dagen of 120 dagen (bij Provinciale Omgevingsvergunningscommissie) na de datum van het volledigheidsbewijs. Die termijn kan verlengd worden met 60 dagen als: Extra openbaar onderzoek nodig is na wijzigingen. Administratieve lus toegepast moet worden.

Hoe wordt omgevingsvergunning beoordeeld?

In de Wabo is vastgelegd dat het bevoegd gezag bij een beslissing op de aanvraag voor een omgevingsvergunning, beoordeelt of de drijver van de inrichting de beste beschikbare technieken (BBT; artikel 1.1 onder 1) in de inrichting heeft toegepast (artikel 2.14 van de Wabo).

Hoe lang moet een stedenbouwkundige vergunning uithangen?

De aanplakking moet dertig dagen blijven hangen. Gedurende deze periode mag je nog niet beginnen met de werkzaamheden. Heb je binnen 35 kalenderdagen na de eerste dag van de aanplakking geen melding gekregen dat iemand een beroep heeft ingediend, dan is de vergunning uitvoerbaar en mag je met de werkzaamheden beginnen.

Hoe lang duurt openbaar onderzoek omgevingsvergunning?

Een openbaar onderzoek duurt 30 dagen en wordt bekendgemaakt door: aanplakking van een gele affiche op de plaats van de aanvraag. publicatie op de gemeentelijke website. in voorkomend geval, aanschrijving van de aanpalende eigenaars.

Hoe lang wachten op kapvergunning?

De uitgebreide procedure mag 6 maanden duren en kan ook éénmaal met 6 weken worden verlengd. De procedure start na het indienen van de aanvraag in het omgevingsloket. In het geval van een schriftelijke aanvraag start de procedure na ontvangst van de aanvraag bij het bevoegde gezag (stempel inboeken).

Hoe lang duurt de bouw van een nieuwbouwwoning?

De bouw van een nieuwbouwwoning in een project duurt gemiddeld een jaar. Het is even geduld hebben dus. Wat gebeurt er allemaal in die twaalf maanden? Het bouwproces doorloopt 3 fases: de ruwbouwfase, de afbouwfase en de oplevering.

Wat valt onder de omgevingsvergunning?

Een omgevingsvergunning is een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk en/of een vergunning voor bedrijfsactiviteiten die mogelijke hinder voor mens en milieu zullen veroorzaken (milieuvergunning).

Wie moet omgevingsvergunning goedkeuren?

Tijdens de status In behandeling beoordeelt het bevoegd gezag de ingediende aanvraag. Wanneer een aanvraag bestaat uit een omgevingsvergunning en een watervergunning, hebben deze meestal een apart behandelend bevoegd gezag. U hoeft zelf alleen iets te doen als het bevoegd gezag daar om vraagt.

Wat is een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen?

Een omgevingsvergunning is vereist voor: voor het plaatsen, bouwen of herbouwen van gebouwen en constructies. voor het verbouwen van gebouwen en constructies. voor het wijzigen van het aantal woongelegenheden in een gebouw (bijboorbeeld bijmaken van een appartement, maken van een studio of kamer, zorgwoning)

Wat is behandeling in eerste aanleg?

Omgevingsvergunning in eerste aanleg De omgevingsvergunning vervangt de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning, de milieuvergunning, de natuurvergunning en de socio-economische vergunning.

Hoeveel dagen heeft de gemeente maximaal in eerste aanleg?

Vanaf de volledigheidsverklaring van het dossier beslist het college van burgemeester en schepenen: binnen 60 kalenderdagen over een omgevingsvergunningsaanvraag zonder openbaar onderzoek. binnen 105 kalenderdagen over een omgevingsvergunningsaanvraag met openbaar onderzoek.

Hoe Vraagt u de omgevingsvergunning aan?

Procedure U vraagt de omgevingsvergunning aan via het online Omgevingsloket (opent in nieuw venster) (tenzij op papier indienen is toegestaan). Vervolgens wordt één openbaar onderzoek en één adviesronde georganiseerd. In andere gevallen mogen de aanvragen nog op papier worden ingediend.

Wanneer Kunt u in beroep gaan tegen een omgevingsvergunning?

U kunt tegen de beslissing van een overheidsorgaan over een omgevingsvergunning in beroep gaan bij de rechtbank. Als aanvrager van de vergunning: wanneer uw aanvraag is afgewezen en uw bezwaar daartegen ook. U kunt het bestuursorgaan in uw bezwaarschrift ook verzoeken in te stemmen met een rechtstreeks beroep.

Wat is de termijn van de omgevingsvergunning?

Dit is het geval bij de omgevingsvergunning voor bouwen. Voor veel omgevingsvergunningen geldt echter een termijn van zes weken waarna de omgevingsvergunning in werking treedt (art. 6.1 lid 2 Wabo). Dit betreft de volgende omgevingsvergunningen:

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. Als u werken uitvoert in het Vlaamse Gewest, is de algemene regel dat u een vergunning aanvraagt. U hebt dus o.a. een vergunning nodig als u gaat. bouwen. verbouwen. slopen. graven. bomen vellen. reclameborden en afsluitingen plaatsen.

About the Author

You may also like these