Wat is indirecte tijd?

Wat is indirecte tijd?

Indirecte uren zijn uren die jij wel voor je onderneming maakt, maar die je niet in rekening brengt bij je klanten. Indirecte uren steek je bijvoorbeeld in voorbereiding, opleidingen en cursussen, administratie, de werving van klanten en het uitwerken van nieuwe ideeën.

Wat is een indirect effect?

Het onderscheid tussen directe effecten en indirecte effecten wordt gemaakt op basis van causaliteit: directe effecten zijn een rechtstreeks gevolg van het project en treden op op de markten waarop een project of beleidsmaatregel ingrijpt. Indirecte effecten zijn daar een afgeleide van en treden op op andere markten.

Wat behoort tot indirecte belasting?

Indirecte belastingen zijn belastingen die door overheden op indirecte wijze worden geheven, zoals de omzetbelasting (btw). Deze belastingen zijn indirect in de zin dat ze door een tussenpersoon worden geïnd, de verkoper, die de belasting aan de uiteindelijke betaler doorrekent in de prijs.

Wat zijn indirecte persoonsgegevens?

Onder indirecte persoonsgegevens vallen gegevens die niet rechtstreeks over de persoon gaan, zoals WOZ-waarde, kentekennummer, de winst van een eenmanszaak en het IP-adres van een computer.

Wat is indirecte tijd GGZ?

Dit is tijd die u besteedt aan zaken rondom een contactmoment (de direct patiëntgebonden tijd), maar waarbij de patiënt (of het systeem van de patiënt) zelf niet aanwezig is. Voorbeelden van indirect patiëntgebonden tijd zijn: het voorbereiden van een activiteit (bijvoorbeeld een sessie psychotherapie);

Wat is direct en indirect personeel?

Directe kosten zijn kosten zoals voor materiaal, grondstoffen en uren van direct personeel die vrij eenvoudig (direct) zijn toe te wijzen aan een product, dienst of (wetenschappelijk)onderzoeksproject. De overige kosten (onder andere overhead) vallen onder de indirecte kosten.

Wat is indirect?

Indirect – wat niet rechtstreeksch is, niet rechtstreeks tot iets bijdraagt, met of aan iets geschiedt, maar toch medewerkt tot een zeker gevolg of een zekere uitkomst.

Wat is een ander woord voor indirecte belasting?

ook wel kostprijsverhogende belastingen genoemd.

Wat zijn mijn persoonsgegevens?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

Welke persoonsgegevens vallen onder de AVG?

Het gaat om gegevens zoals iemands naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en geboortedatum. Maar ook bijvoorbeeld klantnummers, salarisstrookjes, foto’s, zakelijke telefoonnummers, vingerafdrukken, dna-materiaal en e-mailadressen zijn persoonsgegevens.

Wat is directe en indirecte zorg?

Je kan op twee verschillende manieren ondersteuning krijgen: directe zorg en indirecte zorg. hulpverleners. Een voorbeeld: hulp bij naar het toilet gaan, maaltijdhulp, een gesprek, …. INDIRECTE ZORG is zorg en begeleiding die meer van op afstand geboden wordt.

Wat is het Zorgprestatiemodel?

Wat is het zorgprestatiemodel? Het zorgprestatiemodel is een model voor prestatiebekostiging. De ‘prestaties’ bepalen welke vergoeding een zorgaanbieder krijgt voor geestelijke gezondheidszorg of forensische zorg.

About the Author

You may also like these