Welke wetten behoren tot het algemene deel van het bestuursrecht?

Welke wetten behoren tot het algemene deel van het bestuursrecht?

Het algemeen bestuursrecht wordt in de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) behandeld. In deze wet worden algemene regels gegeven over de rechts- bescherming, handhaving en bijvoorbeeld de begrippen bestuursorgaan, dele- gatie, attributie, mandaat, besluit en beschikking.

Waar hoger beroep bestuursrecht?

Uitgangspunt is dat je (hoger) beroep instelt bij de bestuursrechter van de rechtbank in het gebied waar je woont. Soms moet je echter naar een andere rechterlijke instantie. Waar je terecht komt, is afhankelijk van waar jouw zaak over gaat.

Welke wetten zijn op de procedure in hoger beroep van toepassing?

Bij het voeren van een proces horen zowel door partijen als door de rechter bepaalde regels in acht te worden genomen. Dit procesrecht is voor procedures bij de Centrale Raad van Beroep geregeld in de Algemene wet bestuursrecht.

Hoe lang duurt hoger beroep bestuursrecht?

De bezwaar- en beroepsfase mogen maximaal twee jaar duren en de procedure in hoger beroep maximaal twee jaar na het instellen van het hoger beroep. Als de bezwaar- en beroepsfase te lang duren, wordt uitgegaan van een duur van zes maanden voor de bezwaarfase en anderhalf jaar voor de beroepsfase.

Waar stel je beroep in?

Voor het instellen van beroep moet u een beroepschrift indienen. Hierin legt u uit waarom u het niet eens bent met de beslissing van een bestuursorgaan. Wat u in het beroepschrift kunt vermelden: Wat naar uw mening de beslissing van de rechter zou moeten zijn.

Wat moet er allemaal in een bezwaarschrift staan?

Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten: (a) de naam en adres van de indiener, (b) de dagtekening, (c) een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt, en (d) de gronden van bezwaar. U kunt dit nalezen in artikel 6:5 Awb.

Wat moet er allemaal in een beroepschrift staan?

Wat is een beroepschrift en hoe ziet dat er uit?

  • Uw naam en adres moeten vermeld staan.
  • Uw beroepschrift moet voorzien zijn van een datum en uw handtekening.
  • U moet omschrijven tegen welke beslissing u beroep instelt.
  • U moet aangeven waarom u het met deze beslissing niet eens bent.

About the Author

You may also like these